dimarts, 14 de setembre del 2010

Visita de na Iolanda Bonet.

L’arribada d’un nombre important d’alumnat nouvingut ha provocat un canvi important en la vida quotidiana dels centres educatius i ha suposat un repte per a tota la comunitat educativa.
S’han dissenyat una sèrie de recursos perquè rebin l’ajuda necessària per tal que la seva incorporació sigui normal i acollidora.

El programa comenta abans de que el nen s’incorpori a l’escola amb un itinerari d’integració. Sol haver-hi una aula d’acollida als centres, aquesta és provisional ja que l’objectiu és incorporar l’alumne a l’aula ordinària. És una ajuda molt important per facilitar la seva incorporació, no és per segregar ni separar els nouvinguts de la resta d’alumnes.

En primer lloc se ajuda i acompanya als pares per la inscripció a l’Ajuntament corresponent, la tramitació de la targeta sanitària i a l’oficina d’escolarització pera aconseguir plaça en algun centre, a ser possible amb proximitat al domicili.

A partir d’aquí el PAIRE (programa d’acolliment, integració i reforça educativa) fa una entrevista als pares, a els nens i demés família el més completa possible per tal d’obtenir un diagnòstic de les seves necessitats i poder cobrir-les el millor possible.
Aquestes persones es posen en contacte amb l’escola i fan un traspàs d’informació. El dia i hora assenyalada acompanyen a l’infant a l’escola per garantir que tingui una bona rebuda.
Al principi, les hores de permanència a l’aula d’acollida són progressives de més a menys hores en relació al nivell d’evolució de cada infant.
A menor edat menys costa la integració i especialment si l’immersió lingüística és bona.

Els objectius a assolir són: acollir a l’alumnat nouvingut i aconseguir la seva integració, l’assoliment de les competències bàsiques en la llengua vehicular de la nostra comunitat per tal de garantir el correcte desenvolupament d’ensenyament-aprenentatge.

Els materials que utilitzen són molt visuals i atractius per a fomentar el seu interes i sobretot en les dues llengües (la seva i la vehicular) per facilitar les associacions.
S’ha de començar amb una programació bàsica, amb els contextos del dia a dia (rutines, dies de la setmana, materials bàsics del seu entorn, etc.).

Recerca:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada